Avís Legal i informació sobre les condicions d’ús del lloc web

En compliment amb el deure d’informació estipulat en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, SEGUIMEDIA, SL en qualitat de titular del lloc web www.seguimedia.es, fa constar:

1. Dades identificatives:

– Denominació social: SEGUIMEDIA, S.L
– Domicili social: Passeig de Gràcia, 49 2n 2a 08007-Barcelona
– CIF: B64291107
– Adreça de correu electrònic: info@seguimedia.es
– Dades d’inscripció en el Registre Mercantil: tom _____ / foli ____ / secció ___ / full ________
La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.seguimedia.es, assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Definicions

– “Pàgina”, domini www.seguimedia.es que es posa a disposició dels Usuaris d’Internet.
– “Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
– “Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.seguimedia.es, les quals conformen la informació i els serveis que SEGUIMEDIA, S.L. posa a disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.
– “Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d’Internet.
– “Hiperenllaç”, tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines del web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
– “Galetes”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa SEGUIMEDIA, S.L. avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en que s’implantin en la Pàgina.

3. Usuaris / Condicions d’ús

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de www.seguimedia.es atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal.
Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

4. Ús del lloc web

www.seguimedia.es proporciona l’accés a articles, informacions i dades (en endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat de SEGUIMEDIA, S.L. . L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.
Algunes pàgines del lloc web (www.seguimedia.es) poden permetre la participació mitjançant comentaris, pot en aquest cas qualsevol usuari enviar textos mitjançant el formulari establert a aquest efecte. En enviar aquests textos, fent clic a l’enllaç corresponent, L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que www.seguimedia.es ofereix a través del seu web, a no emprar-los per:
(I) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.seguimedia.es, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
(V) En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i bons costums generalment acceptades, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.
A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per SEGUIMEDIA, SL , D’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, L’USUARI no podrà:
– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de SEGUIMEDIA, S.L. , Que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de SEGUIMEDIA, S.L. o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualsevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
– L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts.
De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:
– Que SEGUIMEDIA, S.L. no respondrà de cap manera per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
– Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de SEGUIMEDIA, S.L. , Dels seus socis o dels seus empleats.
– Que SEGUIMEDIA, S.L. no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En aquest sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.
Així mateix, SEGUIMEDIA, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, www.seguimedia.es no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

5. Política de privacitat. Protecció de Dades

SEGUIMEDIA, S.L. és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’usuari i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

5.1. Finalitat de les dades recollides i consentiment del tractament.

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que, mitjançant els formularis de registre del web, es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), si escau noves entrades (posts), així com altres comunicacions que www.seguimedia.es entén interessants per als seus usuaris.
Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.
L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc – en virtut de l’article 6 de la LOPD de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament causa de la ubicació física de les instal•lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.
En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol•licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

5.2. Compliment de la normativa d’aplicació.

SEGUIMEDIA, S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
Així mateix, SEGUIMEDIA, S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol•licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.
En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de SEGUIMEDIA, S.L. i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol•licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

5.3. Exercicis de drets de protecció de dades.

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de SEGUIMEDIA, S.L. o a l’adreça de correu electrònic indicat a l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol•licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO).
Si no voleu enviar la fotocòpia del seu document identificatiu, utilitzi el seu certificat electrònic de tipus reconegut, que permeti la seva validació gratuïta, per signar la comunicació en la que exerciti el dret oportú i envieu-nos-la per correu electrònic.

5.4. Mesures de seguretat.

SEGUIMEDIA, S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del lloc web www.seguimedia.es, tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.
Així mateix, SEGUIMEDIA, S.L. ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

5.5. Titular del fitxer

Se li informa a l’usuari que, en el cas de recollida de dades a través d’www.seguimedia.es, seran incorporades a un fitxer degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la nomenclatura serà “Usuaris de la pàgina web “, i és responsable del mateix SEGUIMEDIA, SL domiciliada a Passeig de Gràcia, 49 2n 2a 08007-Barcelona.

5.6. hiperenllaços

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per SEGUIMEDIA, S.L. . Per això, SEGUIMEDIA, S.L. no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Passeig de Gràcia, 49 2n 2a 08007-Barcelona, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.
Així mateix, aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la nostra (www.seguimedia.es) hauran d’observar i complir les condicions següents:
No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de SEGUIMEDIA, S.L. .
No es crearan “marcs” ( “frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de SEGUIMEDIA, S.L.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre SEGUIMEDIA, S.L. els seus directius, els seus empleats o col•laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats.
No es declararà ni es donarà a entendre que SEGUIMEDIA, S.L. ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Hiperenllaç.
La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il•lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

6. Modificació de l’Avís Legal

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, SEGUIMEDIA, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualsevol altra condició particular. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina.

7. Propietat intel•lectual / industrial

SEGUIMEDIA, S.L. és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SEGUIMEDIA, SL o bé dels seus llicenciats, estant tots els drets reservats.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per SEGUIMEDIA, S.L. , serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l’autor.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de SEGUIMEDIA, S.L. . Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat a les pàgines de SEGUIMEDIA, S.L.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de SEGUIMEDIA, S.L. o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.
De la mateixa manera els Continguts són propietat intel•lectual de SEGUIMEDIA, S.L. , o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel•lectual són titularitat de SEGUIMEDIA, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització SEGUIMEDIA, S.L.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de SEGUIMEDIA, S.L. o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8. Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació a les pàgines web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa SEGUIMEDIA, S.L. informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per identificar el PC de l’usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site.
SEGUIMEDIA, S.L. és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’usuari i per això, insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” de la nostra pàgina web.

9. Disponibilitat de la pàgina

SEGUIMEDIA, S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, SEGUIMEDIA, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a EL USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
SEGUIMEDIA, S.L. exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa de utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.
SEGUIMEDIA, S.L. tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del lloc web,
– Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades del mateix.

SEGUIMEDIA, S.L. no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de SEGUIMEDIA, S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

10. Qualitat de la Pàgina

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, SEGUIMEDIA, S.L. realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts.
La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.
SEGUIMEDIA, S.L. exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

11. Disponibilitat dels Continguts
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. SEGUIMEDIA, S.L., però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, SEGUIMEDIA, S.L. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

12. Jurisdicció

Per a les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

13. Legislació aplicable

Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.
Copyright © SEGUIMEDIA, S.L. .
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel•lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.